09 364 81 11

Geriatrie

Deze dienst is bestemd voor zieke bejaarden (75plussers) met meerdere aandoeningen (oa infecties, verwardheid, dementie, herhaaldelijk vallen, algemene achteruitgang, …). Tijdens de hospitalisatie worden enkel die onderzoeken en behandelingen uitgevoerd die de patiënt daadwerkelijk kunnen helpen.


Patiënten komen op de afdeling terecht na verwijzing door de huisarts , na een ambulante consultatie bij de geriater of na transfer vanuit een andere afdeling van het ziekenhuis.

Naast het behandelen van het acute medische probleem ligt het accent vooral op een adequate revalidatie om de patiënt zo snel mogelijk naar huis of een thuisvervangend milieu te kunnen ontslaan. Hiervoor is een nauwe samenwerking met andere disciplines zoals kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, sociale dienst, … essentieel. Voor elke patiënt wordt individueel nagegaan wat de noden en behoeften zijn.

De totale verblijfsduur hangt dan ook  af van de aandoening en het te verwachten herstel.

 


Associatie gastro-enterologie en geriatrie

De diensten gastro-enterologie en geriatrie zijn verenigd in één associatie waarbij de continuïteit van de zorgverlening steeds wordt verzekerd en de artsen in nauw verband samenwerken. Dr Van Lierde is gastro-enterologe van opleiding doch staat binnen de associatie ook in voor de opgenomen geriatrische patiënten die gehospitaliseerd zijn buiten de eigenlijke geriatriedienst, in nauwe samenwerking met de geriaters.