09 364 81 11

Palliatief support team

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve is afgeleid van het Latijnse woord “pallium” wat “mantel” betekent. We willen de patiënt met een zorgende mantel omhullen.
Palliatieve-zorgcultuur is een zorgverlening waarbij aandacht wordt gegeven aan de totaalzorg voor de ongeneeslijk zieke patiënt bij wie verdere curatieve behandeling niet meer zinvol is, en zijn naasten. Het is eerbied voor het leven en vooral voor de kwaliteit van dat leven.

Welke accenten leggen we in de palliatieve zorg?

 • TO CURE wordt TO CARE: in de klassieke geneeskunde wordt de mens door een “to cure = te genezen”-bril bekeken, in de palliatieve zorg wordt de TOTALE mens vanuit een “to care = ervoor zorgen” – hoek benaderd.
 • Het is niet meer het therapeutische termijnplan dat ons leidt, wel de realiteit nu, die een half uur later anders kan zijn.
 • Het is meer een kwestie van “kwaliteit” dan van “kwantiteit”.
 • De inspraak van de patiënt is zeer belangrijk. We luisteren naar de patiënt, we moeten iets objectiefs halen uit een subjectieve ervaring, we moeten ons neerleggen bij een andere levensvisie, een ander geloof.
 • Het ritme wordt bepaald door de patiënt en zijn familie.

Het overbrengen van deze palliatieve houding, deze cultuur, is het belangrijkste doel van het palliatieve-supportteam. Dit willen we verwezenlijken door advies en ondersteuning over te brengen, zodanig dat de palliatieve patiënt en zijn naasten verzorgd worden volgens hun noden en behoeften, rekening houdend met de unieke persoon en achtergrond.

Onze visie: op een liefdevolle, aanvaardende en respectvolle manier omgaan met de patiënt en zijn familie en met elkaar als hulpverlener.
  

 • Annick VAN SANTE
 • Sophie DHAENE (psychologe)
 • Cindy DE ROUCK


Wie is het palliatief support team (PST)?
Sinds 1997 werd in ons ziekenhuis, volgens de vooropgestelde wettelijke bepalingen, een palliatieve-supportteam opgericht. Dit team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit artsen, een kinesist, een sociaal en pastoraal werker, een psychologe (Sophie) en verpleegkundigen (Annick en Cindy). Het team functioneert onder leiding van de hoofdgeneesheer en de directe verpleging.


Het PST werkt nauw samen met de behandelende arts, de referentieverpleegkundige op de afdeling, het afdelingesteam, de sociale dienst, pastoraal medewerker en kinesist.


Wat doet het palliatief support team?
De ongeneeslijk zieke patiënt blijft op de vertrouwde verpleegeenheid en krijgt door zijn/haar vertrouwde medische, paramedische en verpleegkundige equipe een totaalzorg ondersteund door het palliatieve-supportteam.
De taak van het team bestaat erin alle activiteiten die bedoeld zijn om de behandeling en de opvang van de patiënt en zijn naasten te ondersteunen:

 • Het invoeren van de palliatieve-zorgcultuur.
 • Pijn is zowat de grootste vijand, net als kortademigheid, diarree, droge mond, verminderde eetlust, slapeloosheid en dergelijke. We geven deze klachten onze maximale aandacht krijgen en proberen ze zo effectief mogelijk te bestrijden.
 • Naast de lichamelijke noden merken we bij zowel patiënt als zijn naasten ook psychisch, sociaal en existentieel lijden (de angst voor het onbekende, angst voor de toekomst…). In de ondersteuning bij dit lijden speelt de ondersteuning van het team ook een zeer belangrijke rol.
 • In tweede instantie, vertrekkend vanuit ervaring, probeert het team de palliatieve-zorgcultuur te enten binnen het ziekenhuis door ondersteuning te bieden aan alle hulpverleners die bij de zorg betrokken zijn. Zij bepalen het totaalklimaat. Het team organiseert opleidingen, geeft workshops en neemt deel aan teambesprekingen…
 • Daarnaast kan het PST de communicatie tussen arts en patiënt faciliteren, ondersteuning bieden in communicatie tussen patiënt en naasten, advies en ondersteuning verlenen rond levenseinde,
 • doorverwijzen naar sociale dienst i.v.m. ontslag, ondersteuning bieden bij psychische klachten (bv. angst) enzovoort.
 • Uiteindelijk slaat het palliatief support team mee de brug tussen het hele ziekenhuisgebeuren en de thuissituatie. Er is nauwe samenwerking met de palliatieve netwerkers, de thuiszorg en andere verzorgingsinstellingen. Dat overleg waarborgt de continuïteit van zorg en geeft de mogelijkheid aan de patiënt daar te blijven waar hij zich het veiligst voelt.


Bij alles wat het PST doet, wordt altijd het doel “de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren”, voor oog gehouden. Op die manier probeert het palliatief support team samen met de artsen en het afdelingsteam die zorgende mantel te zijn voor de patiënt.


Raadpleeg onze informatiebrochure voor extra info.

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 7 augustus 2020