09 364 81 11

Patiëntveiligheid

Vermijden van incidenten en verbeteracties

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties of andere ongewenste gebeurtenissen optreden. De aanpak in ons ziekenhuis is erop gericht deze zo veel mogelijk te beperken.

Patiëntveiligheid gaat over het verminderen van onbedoelde en vermijdbare schade in het ziekenhuis. In onze zorgprocessen trachten we fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Duiken die toch op, dan proberen we daaruit te leren om een herhaling van vergelijkbare incidenten te vermijden.

Betrokken bij een incident?

We werken met een intern meldsysteem van incidenten en bijna-incidenten. Om verbeteracties te kunnen opzetten, is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van deze incidenten. Denkt u zelf bij een incident betrokken te zijn? Zorg er dan zeker voor dat uw zorgverstrekker op de hoogte is of meldt het bij onze ombudsdienst.

Patiëntveilige gezondheidszorg is één van de pijlers van kwaliteitsvolle gezondheidszorg en dus een topprioriteit. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar een aantal processen die een sleutelrol spelen in patiëntveiligheid.

Patiëntveiligheidskaart

Als patiënt speelt u een belangrijke rol in het goede verloop van de zorgen die u krijgt. Via de patiëntveiligheidskaart willen we u alert maken op het belang van een goede communicatie en aanzetten om onveilige situaties te melden.

U vindt de kaart ook terug in de onthaalbrochure.

In de rubriek 'We weten het graag' vindt u de verschillende mogelijkheden om ons een eventuele onveilige situatie te laten weten.

Bijdragen aan uw eigen veiligheid

Handhygiëne

Zorgverleners gebruiken continu hun handen om u de beste zorgen toe te dienen. Een strikte handhygiëne voorkomt de overdracht van ziektekiemen van de ene patiënt naar de andere patiënt. Ook u als patiënt kunt bijdragen tot een betere handhygiëne door de zorgverleners hieraan te herinneren.

In het ziekenhuis worden op regelmatige tijdstippen interne controles uitgevoerd op meer dan 20 diensten. Hierbij gaan we op de werkvloer toetsen of aan de voorwaarden voor correcte handhygiëne wordt voldaan.

Bekijk het sensibiliseringsfilmpje

Patiëntidentificatie

Bij een opname dient elke patiënt een identificatiebandje te dragen. Ook hier heeft u als patiënt een belangrijke rol. Draag dit identificatiebandje steeds. Kijk na of alle informatie correct is. Indien uw naam niet meer leesbaar is of u verliest het bandje, laat dit weten aan de verpleegkundigen. Zij bezorgen u een nieuw bandje.

Zorgverleners zullen u regelmatig vragen naar uw voornaam, naam en geboortedatum voordat ze u de nodige zorg verlenen. Zo wordt ervoor gezorgd dat de juiste zorg toekomt aan de juiste persoon.

Door regelmatig interne controles uit te voeren brengen we in kaart welke onze aandachtspunten zijn in de dagelijkse werking. Dit biedt ons de mogelijkheid om de kwaliteit van onze zorg verder te optimaliseren.

Medicatiebeleid

Om een veilige en kwaliteitsvolle zorgverlening te garanderen is het ook belangrijk dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in ons ziekenhuis op de hoogte zijn van alle geneesmiddelen, voedingssupplementen en homeopatische producten die de patiënt thuis inneemt.

Hiervoor werken we in het ziekenhuis met een thuismedicatiezak. Deze wordt meegegeven via de opnamemap of vanop de consultaties van de ziekenhuisartsen.

Gebruik thuismedicatiezak
 • Noteer uw thuismedicatie in het medicatieschema op de achterzijde van de medicatiezak. Denk hierbij ook aan:
  • bloedverdunners, cortisone, insuline, slaappillen, hormonale preparaten, pijnstillers, geneesmiddelen tegen maagklachten, voedingssupplementen, homeopathie, kruiden, vitamines;
  • oog- en oordruppels, zalven/crèmes, puffers, medicatiepleisters;
  • medicatie die u niet dagelijks gebruikt, …
 • Vermeld ook eventuele allergieën of bijwerkingen.
 • Stop een kleine hoeveelheid van uw medicatie met de oorspronkelijke verpakking in deze thuismedicatiezak. Voeg hierbij ook eventuele attesten van terugbetaling.
 • Breng deze medicatiezak mee bij opname in het ziekenhuis en geef deze aan de verpleegkundige die het opnamegesprek met u voert.

Aarzel niet om hulp te vragen aan een familielid, uw huisarts of uw thuisapotheker om uw medicatieschema op te stellen.

Thuismedicatiezak niet ontvangen?

Indien u geen thuismedicatiezak ontvangen heeft, kan u steeds het blanco medicatieschema printen. Wij raden u aan om tevens een kleine voorraad van uw medicatie mee te nemen naar het ziekenhuis. Bij twijfel over bepaalde medicatiegegevens kan hierdoor steeds een bijkomende controle uitgevoerd worden.

Beschermende maatregelen

Het ziekenhuis gaat voluit voor een fixatie-arm beleid, waarbij er voortdurend een evenwicht wordtgezocht tussen veiligheid en vrijheid. Fixeren kan slechts in weloverwogen situaties en is eerder uitzondering dan regel. Bij alle handelingen komt het vermijden van fixatie op de eerste plaats. Voldoende alternatieven dienen onderzocht te worden vooraleer er kan overgegaan worden tot fysieke fixatie.

Isolatie of het toedienen van kalmeringsmiddelen wordt alleen toegepast in (nood)situaties om onveiligheid af te wenden en wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn.

Dwangmaatregelen gebeuren steeds op voorschrijft van de behandelende arts, conform de regelgeving van de overheid, en zijn tijdelijke maatregelen.

Diefstalpreventie, agressie of verdacht gedrag?

Een ziekenhuis is een publiek toegankelijk gebouw. Diefstal van waardevolle voorwerpen en geld is nooit helemaal uit te sluiten. Hou daarom rekening met de volgende tips:

 • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in je wagen en sluit hem zorgvuldig af
 • Bewaar geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen op je kamer
 • Bankkaarten, juwelen of belangrijke documenten kan je in je kluisje bewaren. 
 • Als je toch het slachtoffer wordt van een diefstal, meld dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen.
 • Merk je op dat iemand zich verdacht gedraagt of ben je het slachtoffer geworden van geweld, pesterijen of ongewenst (seksueel) gedrag, meld dit dan onmiddellijk aan een medewerker van het ziekenhuis.
Dit artikel werd bijgewerkt op dinsdag 13 juli 2021