09 364 81 11

Patiëntenrechten

De wet betreffende de rechten van de patiënten (dd 22 augustus 2002) kent aan iedere patiënt een aantal rechten toe. Het AZ Sint Elisabeth Zottegem streeft ernaar onderstaande rechten integraal te garanderen en te respecteren in het kader van de zorg, onderzoeken en behandelingen die in het ziekenhuis worden aangeboden.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Dit recht strekt ertoe aan iedere patiënt, met respect voor zijn menselijke waardigheid en zijn autonomie en zonder enig onderscheid, een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle zorg te garanderen.
Naast het recht op non discriminatie en het recht op zelfbeschikking houdt dit recht tevens respect voor morele en culturele waarden in alsook voor religieuze en filosofische overtuigingen.

Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar

De patiënt kiest zelf de beroepsbeoefenaar naar diens keuze en is steeds vrij om een tweede advies te vragen of een andere beroepsbeoefenaar te kiezen.

Recht op informatie over de gezondheidstoestand

De patiënt heeft het recht om alle informatie te ontvangen waardoor hij een inzicht krijgt in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan.

 
De wijze waarop de informatie verstrekt wordt, moet aangepast worden aan de individuele patiënt. De communicatie dient te gebeuren in duidelijke taal en wordt in principe mondeling verschaft. De patiënt kan er voor opteren dat behalve aan hemzelf de informatie ook aan een andere persoon, de vertrouwenspersoon, wordt meegedeeld.


De patiënt kan er echter ook voor kiezen om geen informatie te ontvangen over zijn gezondheidstoestand. Hij moet de beroepsbeoefenaar hiervan vooraf uitdrukkelijk op de hoogte brengen. Deze dient op de vraag van de patiënt in te gaan, behalve indien anderen hierdoor in gevaar worden gebracht.
De beroepsbeoefenaar kan enkel informatie aan de patiënt onthouden, wanneer hij van oordeel is dat die informatie een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon zijn die door de patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie omtrent zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht.

Indien de patiënt wilsbekwaam is, maar zich wil laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, kan de patiënt zelf een brief opmaken en ondertekenen welke aantoont dat de patiënt deze persoon als vertrouwenspersoon aanstelt. Het document moet erbij vermelden dat de vertrouwenspersoon gerechtigd is tot inzage ofwel tot het aanvragen van een afschrift van het patiëntendossier. De patiënt kan tevens een formulier ‘aanwijzing van een vertrouwenspersoon’ invullen. Dit is beschikbaar bij de ombudsdienst.

De aanvraag tot inzage/afschrift van de patiënt en de aanwijzing van een vertrouwenspersoon worden aan het patiëntendossier toegevoegd.

  • De beroepsbeoefenaar dient binnen de 15 dagen na ontvangst van het verzoek tot inzage of afschrift van het patiëntendossier, het dossier aan de vertrouwenspersoon voor te leggen of het afschrift af te leveren. Het is de beroepsbeoefenaar die de vertrouwenspersoon een moment en een plaats voorstelt waar deze het dossier kan inkijken of het afschrift kan afhalen.
  • Na inzage of na ontvangst van het afschrift van het dossier kan de vertrouwenspersoon gevraagd worden een bevestiging van ontvangst te ondertekenen; te bewaren in het patiëntendossier.
  • De patiënt kan op elk moment aan de beroepsbeoefenaar meedelen dat de vertrouwenspersoon niet meer mag optreden bij het uitoefenen van zijn patiëntenrechten.

Recht op geïnformeerde toestemming

De patiëntenrechtenwet garandeert iedere patiënt het recht op geïnformeerde toestemming.Dat betekent dat u als patiënt het recht hebt om bij iedere tussenkomst van een zorgverlener uw toestemming te geven of te weigeren. Geen enkele handeling kan zonder uw toestemming opgestart, voortgezet of stopgezet worden. U kan dus niet verplicht worden om een behandeling te ondergaan. U moet uitdrukkelijk toestemming geven, behalve wanneer de zorgverlener uit uw gedrag kan afleiden dat u akkoord gaat.

We spreken van uitdrukkelijke toestemming als u expliciet uw toestemming geeft. U antwoordt bijvoorbeeld ‘ja’ wanneer de arts vraagt of hij een bloedstaal mag nemen. Als u impliciet uw toestemming geeft, spreken we van stilzwijgende toestemming. Zo kan u uw arm uitsteken nadat de arts zegt dat hij een bloedstaal wil nemen. Zowel u als de beroepsbeoefenaar kunnen vragen om de toestemming (of weigering) schriftelijk vast te leggen. Dat document wordt dan toegevoegd aan uw patiëntendossier.

Als gevolg van een Europese Richtlijn moet de zorgverlener u voortaan ook laten weten of hij al dan niet verzekerd is voor zijn beroepsaansprakelijkheid. Dit kan belangrijk zijn om met kennis van zaken al dan niet toe te stemmen met een voorgestelde behandeling. De zorgverlener moet u bovendien informeren over zijn vergunnings- of registratiestatus.Dat betekent dat hij u onder meer inlicht over het visum dat hij van de minister van Volksgezondheid ontving voor de uitoefening van zijn beroep, zijn inschrijving bij het RIZIV of de Orde van Geneesheren.

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiënten dossier

De patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiënten dossier en heeft in dit kader een inzagerecht. Ook direct verwanten hebben in geval van overlijden van de patiënt recht op inzage onder strikte voorwaarden.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De patiënt heeft het recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar betreffende informatie die verband houdt met zijn gezondheid. Zonder de toestemming van de patiënt mag niemand aanwezig zijn bij de behandeling of onderzoeken die hiervoor niet strikt noodzakelijk is.

Recht op klachtenbemiddeling

Hiervoor verwijzen we u naar de ombudsdienst.

Recht op pijnbehandeling

De patiënt heeft recht op een pijnbestrijdende zorg, waarbij de zorgverlener aandacht heeft voor de pijn en deze voorkomt, evalueert, behandelt en verzacht.

 

Voor meer informatie over de inhoud en de toepassing van uw patiëntenrechten kunt u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis of via de website van de federale overheidsdienst.