09 364 81 11

Rechtsverhouding

Algemene informatie voor de patiënt en/of diens vertegenwoordiger* over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars

Overeenkomstig artikel 17 novies van de wet op de ziekenhuizen heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen omtrent de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.


Binnen het AZ Sint Elisabeth geldt volgende regeling

Alle beroepsbeoefenaars (apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, …) worden als werknemer tewerkgesteld in het ziekenhuis en hun aansprakelijkheid wordt via het ziekenhuis gedekt.

Er geldt een uitzondering voor de artsen, de kinesitherapeuten die instaan voor de ambulante revalidatie en Sp-dienst locomotorische revalidatie, de podologen, de haptonoom en de bandagisten; deze beroepsbeoefenaars werken onder zelfstandig statuut en staan integraal voor hun eigen beroepsaansprakelijkheid in.

Geïndividualiseerde informatie betreffende de rechtsverhouding ziekenhuis- beroepsbeoefenaar, het  statuut en de aansprakelijkheid van een bepaalde beroepsbeoefenaar kan op mondelinge of schriftelijke aanvraag met duidelijke vermelding van de naam van de betrokken beroepsbeoefenaar verkregen worden bij:

Mevr. Cathy Van Wittenberge, tel: 09 364 83 31

U ontvangt binnen de 5 werkdagen schriftelijk een antwoord.

De vertegenwoordiger

Indien de patiënt niet in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen (wilsonbekwame patiënt), is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van deze laatste. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die de patiënt alleen bijstaat. Deze vertegenwoordiger werd voorafgaandelijk aangewezen door de patiënt d.m.v. een schriftelijk mandaat. De patiënt zorgt ervoor dat de beroepsbeoefenaar op de hoogte is van dit mandaat. 

Indien er voorafgaand geen vertegenwoordiger door de patiënt werd benoemd, worden de rechten van de patiënt in vervangende volgorde uitgeoefend door de echtgenoot, partner, meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer of zus.

  • De vertegenwoordiger richt schriftelijk een vraag tot inzage of afschrift van het patiëntendossier rechtstreeks aan de beroepsbeoefenaar. De schriftelijke aanvraag kan door de vertegenwoordiger zelf geformuleerd worden onder de vorm van een brief met de vermelding van de gewenste gegevens.
  • De aanvraag tot inzage/afschrift wordt aan het patiëntendossier toegevoegd.
  • - De beroepsbeoefenaar dient binnen de 15 dagen na ontvangst van dit verzoek, het dossier aan de vertegenwoordiger voor te leggen of het afschrift af te leveren. Het is de beroepsbeoefenaar die de vertegenwoordiger een moment en een plaats voorstelt waar deze het dossier kan inkijken of het afschrift kan afhalen.
  • De beroepsbeoefenaar kan aan de vertegenwoordiger de toegang tot het patiëntendossier weigeren om de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te beschermen (de motivering daartoe dient in het patiëntendossier genoteerd te worden). Alleen een door de vertegenwoordiger aangewezen beroepsbeoefenaar kan dan het patiëntendossier inzien of er een afschrift van verkrijgen.
  • Na inzage of na ontvangst van het afschrift van het dossier kan de vertegenwoordiger gevraagd worden een bevestiging van ontvangst te ondertekenen; te bewaren in het patiëntendossier.